Pozotałe badania

Hałas w środowisku pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy i określonych miejscach przebywania ludzi stosuje się w celu ustalenia poziomu narażenia na hałas. Najczęściej wykonywane pomiary hałasu na stanowiskach pracy:

więcej …

Hałas lotniczy

Pomiary poziomu hałasu w środowisku powodowanego ruchem lotniczym wykonujemy metodą pomiarów okresowych. Stosując tę metodę mierzone są ekspozycyjne poziomy dźwięku od każdej operacji lotniczej bez podziału ich na klasy. Pomiarów dokonujemy stosując metodykę zawartą w:

więcej …

Skuteczność ekranów akustycznych

Pomiary skuteczności ekranów akustycznych wykonujemy metodą „in situ” – w miejscu ich zainstalowania. Badania te mają na celu sprawdzenie parametrów akustycznych ekranów, znajdujących się przy drogach oraz ciągach komunikacyjnych.

więcej …

Izolacyjność akustyczna

Wykonujemy badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych (ścian, podłóg i stropów) od dźwięków powietrznych oraz uderzeniowych. Pomiary wykonujemy metodą „in situ” – w warunkach rzeczywistych, w miejscu zainstalowania przegrody.

więcej …

Modelowanie emisji

Modelowanie rozprzestrzeniania się emisji: zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym – Operat FB zgodny z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16/10). Program posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska -pismo znak BA/147/9

więcej …