Hałas lotniczy

Pomiary poziomu hałasu w środowisku powodowanego ruchem lotniczym wykonujemy metodą pomiarów okresowych. Stosując tę metodę mierzone są ekspozycyjne poziomy dźwięku od każdej operacji lotniczej bez podziału ich na klasy.

Pomiarów dokonujemy stosując metodykę zawartą w:

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (badania nieakredytowane)