Hałas przemysłowy

W ramach badań hałasu przemysłowego w środowisku dokonujemy wszelkich analiz w przestrzeni otwartej obejmujących:

  • Zakłady przemysłowe i produkcyjne, np. elektrociepłownie i ciepłownie, spożywcze, rafinerie, huty, galwanizernie, oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów, elektrownie wiatrowe i inne
  • Badania kontrolne na potrzeby WIOŚ
  • Instalacje IPPC, dla których określono dopuszczalne wartości emisji hałasu
  • Fermy drobiu
  • Stacje paliw
  • Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne sklepów, hipermarketów i centrów handlowych

Do badań hałasu przemysłowego stosujemy metodykę referencyjną określoną w:

  • Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody: Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego.

W szczególnych przypadkach wielkość emisji hałasu do środowiska określamy metodą obliczeniową.