strona główna

Laboratorium Badawcze Sonitech K. Jarzyna, W. Węglewski s.c.

 • call us

  +48 504 875 132 - Krzysztof Jarzyna

  +48 506 664 486 - Wojciech Węglewski

 • mail

  biuro@sonitech.pl

Pomiary hałasu i analizy akustyczne

Pomiary hałasu i analizy akustyczne

Laboratorium Badawcze Sonitech K. Jarzyna, W. Węglewski s.c.

Wykonujemy badania hałasu:

 • Przemysłowego pochodzącego od instalacji urządzeń i zakładów przemysłowych
 • Komunikacyjnego pochodzącego od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych
 • W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej maszyn i urządzeń

 

 • Na stanowiskach pracy
 • Pochodzącego od lotnisk
 • Skuteczności ekranów akustycznych „in situ”
 • Izolacyjności akustycznej elementów budowlanych

Poza wykonywaniem pomiarów Sonitech s.c. oferuje także ekspertyz akustyczne w zakresie:

 • Analiz uciążliwości akustycznej
 • Analiz porealizacyjnych
 • Określania zasięgu emisji hałasu metodami obliczeniowymi

Laboratorium wykonuje pomiary hałasu przy wykorzystaniu metodyk referencyjnych określonych

w Rozporządzeniach Ministra Środowiska oraz normach:

 • Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1542) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
 • Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 824) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (hałas komunikacyjny drogowy i szynowy – badania akredytowane)
 • Norma PN–87/B-02156 – Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach
 • Norma PN-EN ISO 3746:2011 – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego – Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
 • Norma PN–EN ISO 9612:2011 – Akustyka – Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas – Metoda techniczna (hałas na stanowiskach pracy)
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 140 poz. 824) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
 • PN ISO 10847:2002 – Akustyka — Wyznaczanie „in situ” skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów
 • Norma PN-EN ISO 140-4:2000 – Akustyka — Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
 • PN-EN ISO 140-5:1999 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
 • PN-EN ISO 140-7:2000 – Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

Wszystkich pomiarów dokonujemy przy wykorzystaniu własnego sprzętu najwyższej jakości:

 • mierniki poziomu dźwięku oraz kalibratory akustyczne renomowanej firmy SVANTEK
 • stacja meteorologiczna firmy Davis Instruments.
Projekt i wykonanie: Studio Reklamy Samatix