Hałas przemysłowy

W ramach badań hałasu przemysłowego w środowisku dokonujemy wszelkich analiz w przestrzeni otwartej obejmujących:

  • Zakłady przemysłowe i produkcyjne, np. elektrociepłownie i ciepłownie, spożywcze, rafinerie, huty, galwanizernie, oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów, elektrownie wiatrowe i inne
  • Badania kontrolne na potrzeby WIOŚ
  • Instalacje IPPC, dla których określono dopuszczalne wartości emisji hałasu
  • Fermy drobiu
  • Stacje paliw
  • Urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne sklepów, hipermarketów i centrów handlowych

Do badań hałasu przemysłowego stosujemy metodykę referencyjną określoną w:

  • Załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021r., poz. 1710 i z 2022 r. poz. 614, teks jednolity Dz. U. 2023 poz. 1706): Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego

W szczególnych przypadkach wielkość emisji hałasu do środowiska określamy metodą obliczeniową.